Chilli Productions to nieza­leżna firma pro­du­cencka real­izu­jąca filmy doku­men­talne, pro­gramy telewiz­yjne, reklamy, teledyski i etiudy filmowe.

Pracujemy wyłącznie z pro­fesjon­al­is­tami – najlep­szymi oper­a­torami i reży­serami z wielo­let­nim doświad­cze­niem. Wszystkich  “Ludzi Chilli” łaczy pasja i kreaty­wność. Dysponujemy pro­fesjon­al­nym sprzętem, a filmy i reklamy real­izu­jemy w tech­nice HD. Eksperymentujemy z for­mami interkaty­wnymi, tworzymy nowe telewiz­yjne formaty.

Od pomysłu, poprzez pisanie sce­nar­iusza i zdję­cia aż po post­pro­dukcję – na każdym etapie dbamy o szczegóły. To one tworzą nieza­pom­ni­ane filmy.

Albert Cinema

Opowieść o grupie bez­dom­nych mężczyzn, którzy po lat­ach spęd­zonych na uli­cach odkryli pasję — fil­mowanie. A wszys­tko za sprawą kamery, którą kupił Dariusz Dobrowolski, kierownik schro­niska dla bez­dom­nych im. Brata Alberta. Mężczyźni założyli nawet swoją własną wytwórnię fil­mową — Albert Cinema — w której wszyscy są aktorami, sce­narzys­tami i reży­serami, choć najlep­sze sce­nar­iusze pisze życie.

78919_1224277245_667f_p

Laboratorium Pomysłów

Popularnonaukowy pro­gram, w którym pokazu­jemy wybitne osiąg­nię­cia pol­s­kich naukow­ców i przeło­mowe wynalazki, które mogą zmienić świat dookoła nas.

laboratorium

Specjalizujemy się w pro­dukcji fil­mowej, telewiz­yjnej i reklamowej. Oferujemy również orga­ni­za­cję cast­ingów, opra­cowywanie kosz­to­rysów, wyszuki­wanie odpowied­nich fil­mowych lokaliza­cji oraz orga­ni­za­cję planu zdjęciowego.

Produkujemy:

  • cyk­liczne pro­gramy telewiz­yjne według autors­kich formatów
  • filmy doku­men­talne
  • pro­jekty inter­ak­ty­wne (w tym inter­ak­ty­wne seri­ale doku­men­talne twor­zone metodą Korsakova)
  • teledyski muzy­czne
  • spoty reklam­owe
  • filmy kor­po­ra­cyjne
  • social media content

Agnieszka Zwiefka – od ponad 10 lat reży­seruje i prowadzi wielokrot­nie nagradzane pro­gramy pub­l­i­cysty­czne, autorka wielu repor­taży, wykład­owca Uniwersytetu Wrocławskiego, dok­tor nauk human­isty­cznych, spec­jal­izuje się w fil­mach inter­ak­ty­wnych, cały czas ekspery­men­tuje i tworzy nowe projekty.